• Ký hợp đồng tại CHDCND Lào

Ký hợp đồng tại CHDCND Lào

Tổng quan

  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm:
  • Các phòng:
  • Kích thước:
  • Đơn vị thực hiện:
  • Năm thi công:

Công ty VINAMINE – LAO là công ty được thành lập trên cơ sở hợp đồng giữa Chính phủ CHDCND Lào và Công ty cổ phần khoáng sản Việt Nam ký ngày 30 tháng 01 năm 2008  để tìm kiếm, khảo sát mỏ Chì – Kẽm tại bản Phiêng Đi, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào. Sau khi khảo sát thăm dò theo đúng luật khoáng sản của Lào do không đảm bảo về chất lượng và trữ lượng, công ty đã trả lại chính phủ Lào theo đúng quy định. Đã được chính phủ Lào chấp nhận, trong thời gian hoạt động tại Lào từ năm 2007 đến nay, Thủ tướng Lào đã cấp bằng khen cho công ty về hoạt động tại Lào, chính phủ Lào, Campuchia và Việt Nam đã đưa doanh nghiệp vào tốp 10 đầu tư tiêu biểu